Polityka Prywatności

25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu niezbędne informacje oraz zasady związane w przetwarzaniem danych.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych jest KRK- ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  – BRONOWICKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 28/5, 30-719 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS za numerem KRS: 0000796627, posiadająca nadane numery NIP: 679 318 76 04, REGON: 383967567. Akta rejestrowe administratora znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS.

Dane kontaktowe Administratora:

adres poczty elektronicznej: biuro@krakestate.pl

telefon: + 48 12 397 39 66, + 48 666 383 593


I. Dane osobowe

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej gromadzone i przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz przez jaki okres czasu będą przechowywane?

W związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej lub oferowanych przez administratora usług, zachodzą różne procesy przetwarzania danych.

1.Formularz kontaktowy i inne formy kontaktu.

Dane, które przekazują nam Państwo w związku z prowadzeniem z nami korespondencji przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie w takim wypadku Państwa zgoda, konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, bądź wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w zależności od okoliczności przedstawionego przez Państwa zagadnienia. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie internetowej, wymagane jest podanie danych określonych w tym formularzu jako wymagane (bez podania tych danych nie będą mogli Państwo wysłać do nas wiadomości). Mogą Państwo korzystać również z innych form kontaktu. Podanie przez Państwa danych jest również dobrowolne, przy czym dla celów prowadzenia korespondencji niezbędne jest jedynie podanie tych danych, które są potrzebne dla możliwości udzielenia przez nas odpowiedzi (nie znając np. Państwa adresu poczty elektronicznej nie będziemy mogli odpisać). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla prowadzenia zainicjowanej przez Państwa korespondencji, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

2.Serwisy społecznościowe

Dane, które przekazują nam Państwo w związku z korzystaniem z naszych profili w serwisach społecznościowych przetwarzane są w celu umożliwienia Państwu obserwowania naszych profili, bądź udzielania odpowiedzi na przedstawione przez Państwa zagadnienia. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorców lub obserwatorów profili. Informacja o prowadzonych przez administratora profilach dostępna jest na stronie głównej. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu administratora, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Odbiorca lub obserwator profilu administratora zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla korzystania z usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator korzysta z usługi, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu administratora, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu, bądź usunięcia tych treści lub aktywności. Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego określone są w regulaminie tego serwisu.

3.Promocje i akcje marketingowe

Dane przekazywane przez Państwa w związku z prowadzeniem przez nas promocji lub akcji marketingowych przetwarzane są w celu przeprowadzenia tych promocji lub akcji marketingowych, w szczególności w celu umożliwienia Państwu wzięcia w nich udziału lub poinformowania o obecnych promocjach na oferowane przez administratora usługi. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku Państwa zgoda. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, określonych w formularzu zgłoszeniowym jako wymagane, jest niezbędne do wzięcia udziału w promocji lub akcji marketingowej (bez podania tych danych nie będą Państwo mogli w nich wziąć udziału). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla przeprowadzenia promocji lub akcji marketingowej oraz wypełnienia ciążących z tego tytułu na administratorze obowiązków prawnych, bądź odwołania przez Państwa zgody, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

Komu mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe?

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa odbiorcą Państwa danych może być podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.

Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Państwu:

 1. jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych;
 3. prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 4. prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, gdy spełnione są ku temu przesłanki (np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator);
 5. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, gdy są spełnione ku temu przesłanki (np. zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a  sprzeciwią się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 6. prawo otrzymania przez Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Państwa, które dostarczyli Państwo administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, gdy są spełnione ku temu przesłanki (tj. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody oraz w sposób zautomatyzowany).

II. Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową i zapisywane po stronie użytkownika, na jego urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartfon). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku stron zawierających formularze, wymagających logowania, bądź do monitorowania aktywności odwiedzających.

W trakcie korzystania przez Państwa ze strony internetowej używamy dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Państwa.

Jakie pliki cookie wykorzystuje strona internetowa?

 1. Pliki niezbędne do działania strony – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie z niektórych elementów strony nie będzie możliwe (np. formularz kontaktowy);
 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo w obrębie strony. Brak tych plików ograniczy poziom bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej i dokonywanych przez Państwa w jej ramach czynności;
 3. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania przez Państwa ze strony;
 4. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Państwa ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu m. in. nie będą musieli Państwo każdorazowo wypełniać pól formularza;
 5. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych.

Co zrobić, jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików cookie na Państwa urządzeniu?

Najczęściej domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie plików typu cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie tych plików na Państwa urządzeniu końcowym, powinni Państwo zmienić stosowne ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Państwa urządzenie. Ograniczenie zapisywania plików typu cookie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na ich stronach:

 1. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
 2. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

W jaki sposób można uzyskać więcej informacji oraz gdzie należy kierować żądania w zakresie przetwarzania danych?

Pytania lub żądania w zakresie przetwarzania danych prosimy kierować w formie pisemnej na adres siedziby administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Informacje o danych kontaktowych administratora znajdują się w nagłówku polityki prywatności.


III. Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Call Now Button